Na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat z interpretacją § 13 ostatniego rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych o następującej treści:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 grudnia 2008 r. przepisu § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych oraz ze względu na liczne pytania o właściwą realizację w/w przepisu, Minister Zdrowia informuje, że:

1.  Z literalnego brzmienia przepisu § 13 rozporządzenia wynika wprost, iż odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept przez przedstawicieli medycznych lub handlowych następuje po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu terminu spotkania. Zgodnie z brzmieniem § 13 ust. 3 zgoda jaką uzyskuje przedstawiciel medyczny lub handlowy nie ma charakteru oświadczenia stanowiącego wyrażenie zgody wobec zbiorczego zestawienia tych przedstawicieli. Zgodę wyraża kierownik zakładu lub jednostki, za którą nie może pobierać opłaty. Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia odwiedzanie osób uprawnionych nie może utrudniać prowadzenia przez lekarzy działalności medycznej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż obowiązek uzyskania zgody kierownika jednostki na spotkanie przedstawiciela medycznego lub handlowego – występującego z imienia i nazwiska, z osobą uprawnioną do wystawiania recept dotyczy każdorazowego spotkania. Dopuszczalne są spotkania grupowe osób uprawnionych do wystawiania recept z przedstawicielem medycznym lub handlowym danej firmy farmaceutycznej w celu reklamy produktu leczniczego.

 
2.  Zgodnie z brzmieniem przepisu § 13 ust. 2 rozporządzenia spotkanie odbywa się poza godzinami pracy osób uprawnionych do wystawiania recept. „Poza godzinami pracy”, oznacza dobowy czas, w którym osoba uprawniona do wystawiania recept przestaje być w dyspozycji pracodawcy w danym zakładzie pracy. 

 
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Marek Twardowski

Treść komunikatu: 011929

Komentarze

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.